หลักสูตร

สาขาวิชา


1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเติมภาษาไทย      บัญชีบัณฑิต

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย       บช.บ.

2.3 ชื่อเติมภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accountancy

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Acc.

3. วิชาเอก

   ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระ และเน้นทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3 .ด้านบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย         หลักสูตรบริการธุรกิจ สาขาการจัดการ

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ      Bachelor of Business Administration Program in Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการ)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Management)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)

3. วิชาเอก

การจัดการทั่วไป

การจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

การให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

6. เลขานุการผู้บริหาร

7. ผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบาย

8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงงาน หรือ บริษัทที่มีสายการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น

10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต

11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

12. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

13. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

14. เจ้าหน้าที่ระบบประกันคุณภาพหรือระบบบริหารคุณภาพ

15. ผู้จัดการงานด้านอุตสาหกรรม
 

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ       Bachelor of Business Administration Program in Computer Information System

2. ชื่อปริญญา

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย   บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย    บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Computer Information System)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.B.A. (Computer Information System)

3. วิชาเอก

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – พัฒนาซอฟต์แวร์

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5 รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตร หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

3. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

5. นักพัฒนาเว็บไซต์

6. ผู้จัดการซอฟแวร์

7. ผู้จัดการฐานข้อมูล

8. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

9. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

10. บุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

1 .ชื่อหลักสูตร

1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hospitality Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย      บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Tourism and Hospitality Management)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.B.A. (Tourism and Hospitality Management)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.6 ชนิดของหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย

5.7 กลุ่มของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

6.1 ประกอบอาชีพในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เช่น

ผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ

ผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ

หัวหน้างานวางแผนด้านการตลาดธุรกิจนำเที่ยว

ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจนำเที่ยว

เจ้าหน้าที่สำนักงานในธุรกิจนำเที่ยว

ผู้นำเที่ยวต่างประเทศหรือมัคคุเทศก์

6.2 ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น

นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

พนักงานต้อนรับ

พนักงานให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา

ผู้ดำเนินงานในการจัดประชุมและนิทรรศการ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นดินในท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง เป็นต้น

6.3 ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น

ธุรกิจที่พักแรม

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

ธุรกิจสินค้าที่ระลึก

ธุรกิจบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยเอกชน

1. ชื่อหลักสูตร      

1.1 ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ    Bachelor of Business Administration Program in Marketing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเติมภาษาไทย          บริหารธุรกิจ (การตลาด)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย           บธ.บ. (การตลาด)

2.3 ชื่อเติมภาษาอังกฤษ       Bachelor of Business Administration (Marketing)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.B.A. (Marketing)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารการตลาด

2. ผู้ประกอบการธุรกิจ

3. นักโฆษณา

4. พนักงานขาย

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

6. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง

7. นักพยากรณ์ธุรกิจ

8. นักพัฒนาธุรกิจ

9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อหลักสูตร

1.1. ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

1.2. ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1. ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)

2.2. ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

2.3. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
2.4. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Logistics Management)

3. วิชาเอก

การจัดการโลจิสติกส์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1. รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2. ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3. การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4. ความร่วมมือกับสถาบัน

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

2. เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

5. เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก

6. เจ้าหน้าที่จัดส่งและกระจายสินค้า