ประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ริเริ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มสาขาวิชา ในคณะวิชาบริหารธุรกิจ(เดิม) ซึ่งต่อมาหน่วยงานดังกล่าวได้ถูกรวมไว้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การบริหารจัดการของ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากความเป็นมาดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในด้านการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในศาสตร์ ที่ทำการเรียนการสอนกับคณะที่สังกัด อีกทั้งความแตกต่างทางด้านศาสตร์ในการเรียนการสอนระหว่าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับบริหารธุรกิจ ทำให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการและการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร

ปัจจุบัน โครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยผ่านความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการจัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 (มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการตลาดเป็นสาขาวิชาแรก เมื่อปี พ.ศ.2537 และได้ขยายการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในสาขาอื่นๆในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการบัญชีตามลำดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ สถานประกอบการในระดับภูมิภาค