กำหนดการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

0
26

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564