ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ศูนย์สร้างแรงบันดาลใจ local สู่เลอค่า

0
46

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.น.สพ.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ศูนย์สร้างแรงบันดาลใจ local สู่เลอค่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อบูรณาการความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ กับวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ