ศิลปะบำบัด พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลโซ่พิสัย

0
28

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.น.สพ. ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร เข้าร่วมชมศิลปะบำบัด พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลโซ่พิสัย แนวคิดการนำพาศิลปะขับเคลื่อนองค์กร ณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ