โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

0
49

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร โดยมีวิทยากรบรรยายได้แก่ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม/ คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด /คุณวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี มาบรรยายการสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ให้กับคณะ และวิธีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ