ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

0
18

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย อาจารย์.ดร ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการบริหาร ระหว่างสองคณะ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้