การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

0
168

วันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการประเมิน/ รศ.ภรณี ศิริโชติ จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และหัวหน้างาน เข้าร่วประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์