โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในเวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสักการะพระพรหม เวลา...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 1 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 1 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ facebook live โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่และบรรยายความเป็นมาของมหาวิทยาลัย...

โครงการ ดาว-เดือน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 “FBAIT AMBASSADOR 2020”

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ ดาว-เดือน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 “FBAIT AMBASSADOR 2020” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา...

โครงการการเขียนผลงานวิชาการฯ และความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การเขียนผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สายตา บุญโฉม ผศ.จุฑารัตน์...

โครงการวันสถาปนาและเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการวันสถาปนาและเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์...

โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสานสนเทศ จัดโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ระดับนานาชาติ

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เอกชัย  คุปตาวาทิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ผศ.ดร.ณภัคอร  ศรีตระการ มาบรรยายการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ระดับนานาชาติ โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และสามารถสื่อสารได้อย่างมีสัมฤทธิผล...

Business Fair 2020 ครั้งที่ 25

วันที่ 30 มกราคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษา กลุ่มวิชาชีพบริหารธุรกิจ หรือ Business Fair 2020 ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด "Creativity and Innovation for Green Business" ได้รับเกียรติจาก...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีกำรศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวิทยากร คุณสุพัตรา โยมงาม มาสอนเคล็ดไม่ลับในการพิชิต TOEIC 990...

LATEST NEWS

HOT NEWS

More